Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ –ler, -lar

 e► -ler      ev-ler                          a► -lar     anahtar-lar   
                  (σπίτια)                                         (κλειδιά)
  i► -ler      peynir-ler                     ı ► -lar     kapı-lar
                  (τυριά)                                           (πόρτες)
 ö► -ler     göz-ler                          o► -lar     yol-lar  
                  (μάτια)                                           (δρόμοι)
 ü► -ler     üzüm-ler                        u► -lar     kutu-lar
                  (σταφύλια)                                     (κουτιά) 
                         


ΕΞΗΓΗΣΗ: Στα τουρκικά υπάρχουν δύο ομάδες ευφωνίας (αρμονίας φωνηέντων) που 
επηρεάζουν τις καταλήξεις. Ο τύπος της κάθε ομάδας ορίζεται από το φωνήεν του 
προσφύματος και μπορεί να είναι 
 1) “-a / -e” 
 2) “-ı/-i / -u / -ü”

 Τα προσφύματα που περιέχουν τα φωνήεντα “-a / -e” ακολουθούν την “πρώτη 
ομάδα φωνηεντικής αρμονίας” ενώ τα προσφύματα που περιέχουν τα φωνήεντα “-ı / -i / 
-u / -ü” ακολουθούν τη “δεύτερη ομάδα φωνηεντικής αρμονίας”, τις οποίες θα 
εξετάσουμε στα προσεχή μαθήματα. 

 Ο γενικός κανόνας είναι ότι το φωνήεν του προσφύματος ΠΡΕΠΕΙ να είναι σε 
συμφωνία με το τελευταίο φωνήεν της λέξης στην οποία έχει προσαρτηθεί. Ευφωνία 
(συμφωνία/ αρμονία) σημαίνει ότι ένα λεπτόφωνο φωνήεν (e, i, ő, ű) στην τελευταία 
συλλαβή της λέξης απαιτεί ένα επίσης λεπτόφωνο φωνήεν στο πρόσφυμα, ενώ ένα 
χονδρόφωνο φωνήεν (a, ı, o, u) απαιτεί αντίστοιχα ένα χονδρόφωνο φωνήεν στο πρόσφυμα. 

 Βλέπουμε τον πρώτο τύπο ευφωνίας στις καταλήξεις πληθυντικού “-lar / -ler”: το 
τελευταίο φωνήεν της λέξης “a n a h t a r ” είναι “a”, συνεπώς η κατάληξη πληθυντικού 
πρέπει να είναι “-lar”: a n a h t a r - l a r 
 Το τελευταίο φωνήεν της λέξης “e l b i s e ” είναι “e”, συνεπώς η κατάληξη 
πληθυντικού πρέπει να είναι “-ler”: e l b i s e - l e r . 

Δεν υπάρχουν σχόλια: